top of page

לילה (Leelah) – משחק כשלעצמו
 מודל בלתי מכוון לטיפול בדרמה

בלום-יזדי, ד. (2014). בתוך ר. ברגר (עורך) היצירה – לב הטיפול, (עמ' 67-95). קרית ביאליק: הוצאת "אח".

"לִילַה* (Leelah) – משחק כשלעצמו" הוא מודל יישומי לטיפול בדרמה הנגזר מתוך רקע תיאורטי בשם "פרדיגמת המשחק של הלִילַה". פרדיגמה זו היא ניסיון להציע מסגרת התייחסות שבה המשחקיות היא הפעולה הראשית המתרחשת בטיפול באופן בלתי אמצעי, בלתי מכוון וחסר אינטרפרטציה מגמתית.

המודל מתבסס על עבודה בתוך סיפור מסגרת ונבנה בהשראת הפוליס היוונית והמשחק "מבוכים ודרקונים". הסיפור יוצר מרחב עבודה המתרחש כולו בהוויה משחקית. התהליך מתחולל בעזרת משחקי תפקיד ומשחק חופשי, מעמדת הנחיה מצטרפת המתערבת באופן מינימלי, תוך הדגשת הערך המרפא והאוטונומי של המשחק. במשחק אין קהל או דמות חיצונית מתבוננת.

* לִילַה (Leelah) הוא מונח בסנסקריט התופס את הקיום עצמו כמשחק אלוהי.

bottom of page