top of page

לילה (לילה) – משחק כשלעצמו
  מודל בלתי מכוון לטיפול בדרמה

בלום-יזדי, ד. (2014). בתוך ר. ברעורך) היצירה – לבגר שיטות (עמ' 67-95). קרית ביאליק: הוצאת "אח".

"לילה* (לילה) – משחק כשלעצמו" הוא מודל יישומי לטיפול בדרמה הנגזר מתוך רקע תיאורטי בשם "פרדיגמת המשחק של הלילה". פרדיגמה זו היא ניסיון להציע מסגרת תיאוריות שבה המשחקיות היא פעולה המתרחשת בטיפול באופן בלתי אמצעי, בלתי מכוון וחסר אינטרפרט מגמתית.

המודל מתבסס על עבודה בתוך סיפור מסגרת ונבנה בהשראת הפוליס היוונית והמשחק "מבוכים ודרקונים". סיפור יוצר מרחב עבודה המתרחש בהוויה משחקית. מתחולל בעזרת משחקי תפקיד ומשחק חופשי, מעמדת הנחיה מצטרפת המתערבת באופן מינימלי, תוך הדגשת הערך המרפא והאוטונומי של המשחק. במשחק אין קהל או דמות חיצונית מתבוננת.

* לילה (לילה) הוא מונח בסנסקריט התופס את הקיום עצמו כמשחק אלוהי.

bottom of page