top of page

- משחקים של כוח -

משחקי כוח: חוזינגה נגד קליין - גישות למשחק

"טיפול באמנויות: מחקר ויצירה במעשה טיפולי", הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות,

בית הספר לטיפול באמנויות, אונ' חיפה, דצמבר 2014 כרך 4, גיליון 2.

המשחק הוא אחד מנושאיה הנכבדים של המחשבה האנושית. היקפם הרב של המקורות, מציג בפנינו עד כמה שכיחים גילויי המשחק בתרבויות ובתקופות השונות ומה רבים ההקשרים, מציינים הם.  עולים לפני המחשבה האנושית. יחד עם זאת,  שפע זה של מקורות מצביע גם  על מיעוט ודלות ידיעותינו בזו וגלגולי צורותיה. מאמר זה מבקש לערוך דיאלוג בין שתי גיישות מעולמות תוכן שונות ומנוגדות זו לזו בנושא המשחק, האחת - משנתו של יוהאן דירה (האויזינחה), מתחום הפילוסופיה והתרבות והשנייה - משנתה של מלאני קליין, פסיכואנליטיקאית מתחום הפסיכואנליזה.

 

מטרת הדיאלוג בין שתי הגישות, היא בחינת יחסי הכוח הפועלים בשדה המשחק להגדרותיו של פוקו למושג הכוח. מהלך החקירה דן בנקודות הבאות: אופן הפעולה של הגלוי והסמוי של שדה הכוח המשחקי, איך היבטים של כוח באים לידי ביטוי בחירות ושיחררו של האדם המשחק, תעשה מהותו של המשחק של האדם, הסדר הקיים בשדה ואסטטיקת המשחק.

 

 

  • לקריאת המאמר:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page